VÉTELI AJÁNLAT/PURCHASE OFFER - kétnyelvű minta

VÉTELI AJÁNLAT/PURCHASE OFFER


Címzett/Recipient: Az Ingatlan Tulajdonosa(i)/ The Owner(s) of the Real Estate

 

Alulírott/Undersigned Vevő/Buyer

___________________________________

Név/Cégnév / Name/Corporate name

___________________________________

Lakcím/Székhely / Address/Registered office

___________________________________

Anyja neve/Cégjegyzékszáma / Mother’s maiden name/company registration number

___________________________________

Szem. szám/Adószáma / Personal Id. number/Tax registration number

___________________________________

Szig. szám/KSH szám / Identity card number / KSH number

___________________________________

Születési hely és idő / Place of birth and date of birth


További / Additional  Vevő/ Buyer

___________________________________

Név/Cégnév/ Name/Corporate name

___________________________________

Lakcím/Székhely/ Address/Registered office

___________________________________

Anyja neve/Cégjegyzékszáma/ Mother’s maiden name/company registration number

___________________________________

Szem. szám/Adószáma / Personal Id. number/Tax registration number

___________________________________

Szig. szám/KSH szám/ Identity card number / KSH number

___________________________________

Születési hely és idő/ Place of birth and date of birth

 

make my/our

 

a vételi ajánlatomat/ajánlatunkat

/

purchase offer

 

az alábbiak szerint teszem / tesszük meg: / as follows:

 

Ingatlan címe / Address of the Real Property

_______________________________________________

Hrsz.-a / Topographical number

_______________________________________________

Mérete / Size

_______________________________________________

Vételár ajánlat / Offer for the purchase price

_______________________________________________

Vételár kiegyenlítésének ütemezése / Schedule of payment

_______________________________________________

 

Nyilatkozatok / Declarations:

 

Kijelentem / kijelentjük, hogy a fentiekben rögzített ajánlati tartalommal az Ingatlant a Tulajdonosától, a legkésőbb _______________________-ig – amely egyben az ajánlati kötöttségem / kötöttségünk végső időpontja is − megkötendő adásvételi szerződés útján megvásárolom / megvásároljuk, amennyiben az Ingatlanon per-, teher- és igénymentes tulajdonjog szerezhető. Az Ingatlan tulajdoni lapjának egy másolati példányát − a jelen ajánlatom megtételét megelőzően – átvettem / átvettük.

/

I/We declare, that I/we buy the Real Estate – by concluding a sale and purchase agreement – from its owner according to the purchase offer written above no later than _____________________ - which shall be the expiration date of my/our offer, in case it is possible to acquire the ownership of the Real Estate without encumbrances, proceedings and claims. I/we received the copy of the title deed of the Real Estate before making my/our present offer.

 

Kelt / Dated: _______________________, _______________________

 

Vevő / Buyer

Vevő / Buyer

 

Előttünk mint tanúk előtt / In the present of witnesses:

 

Név / Name:______________________________       Név / Name:______________________________

Lakcím / Address:_________________________       Lakcím / Address:__________________________

 

Aláírás / Signature: ________________________      Aláírás / Signature:_________________________


 

Alulírott Tulajdonos, Eladó / Undersigned Owner, Seller

_________________________________

Név/Cégnév / Name/Corporate name

_________________________________

Lakcím/Székhely / Address/Registered office

_________________________________

Anyja neve/Cégjegyzékszáma / Mother’s maiden name/company registration number

_________________________________

Szem. szám/Adószáma / Personal Id. number/Tax registration number

_________________________________

Szig. szám/KSH szám / Identity card number / KSH number

_________________________________

Születési hely és idő/ Place of birth and date of birth

További Tulajdonos, Eladó / Additional Owner, Seller

_________________________________

Név/Cégnév / Name/Corporate name

_________________________________

Lakcím/Székhely / Address/Registered office

_________________________________

Anyja neve/Cégjegyzékszáma / Mother’s maiden name/ company registration number

_________________________________

Szem. szám/Adószáma/ Personal Id. number/Tax registration number

_________________________________

Szig. szám/KSH szám/ Identity card number / KSH number

_________________________________

Születési hely és idő/ Place of birth and date of birth

 

mint a fent megjelölt ingatlan tulajdonosa / tulajdonosai, a vevő / vevők vételi ajánlatára úgy nyilatkozom / nyilatkozunk, hogy azt megismerve, azzal teljes mértékben egyetértve, a jelen okiratban rögzített tartalommal elfogadom / elfogadjuk.

 

as the Owner/Owners of the abovementioned Real Estate declare that I/we got acquainted with the purchase offer of the Buyer/Buyers and I/we accept it with the content written in the present document.

 

A vételi ajánlatnak megfelelően, az abban rögzített ajánlati kötöttségi időn belül a vevővel / vevőkkel ingatlan adásvételi szerződést kívánok / kívánunk kötni.

 

I/we intend to conclude a sale and purchase agreement on the Real Estate with the Buyer(s) according to this purchase offer within the time fixed therein.

 

Kelt / Dated: _______________________, _______________________

 

 

Eladó / Seller

Eladó / Seller

 

Előttünk mint tanúk előtt / In the present of witnesses:

 

 

Név / Name:______________________________       Név / Name:______________________________

Lakcím / Address:_________________________       Lakcím / Address:__________________________

 

Aláírás / Signature: ________________________      Aláírás / Signature:_________________________ 


 

 

 

Alulírott Vevő/Vevők, a jelen vételi ajánlatom/ajánlatunk eladói záradékkal ellátott példányát a mai napon átvettem/átvettük, ezzel az ajánlatom/ajánlatunk elfogadásának tényéről tudomást szereztem/szereztünk.

 

Undersigned Buyer/Buyers declare that I/we received my/our purchase offer containing the  clause undersigned by the Seller/Sellers, so I/we got informed about the fact that my/our  purchase offer has been accepted.

 

 

Kelt / Dated: _______________________, _______________________

 

 

 

Vevő / Buyer

Vevő / Buyer

 

Előttünk mint tanúk előtt / In the present of witnesses:

 

 

Név / Name:______________________________       Név / Name:______________________________

Lakcím / Address:_________________________       Lakcím / Address:__________________________

 

Aláírás / Signature: ________________________      Aláírás / Signature:_________________________


 

szerződés letöltése