Ingatlan adásvételi előszerződés minta

INGATLAN ADÁSVÉTELI
ELŐSZERZŐDÉS

 

Amely létrejött egyrészről

 

……………… (születési neve: ……………….; anyja neve: ……………..; születési hely, idő: ……………………...; személyi azonosítója: ………………….; lakcím: ………………………..., adóazonosító: ……………………………………………..)

 

mint eladó (a továbbiakban: „Eladó”),

 

másrészről

……………… (születési neve: ……………….; anyja neve: ……………..; születési hely, idő: ……………………...; személyi azonosítója: ………………….; lakcím: ………………………..., adóazonosító: ……………………………………………..)

 

mint vevő (a továbbiakban: „Vevő”)

 

között, az alábbiak szerint:

 

1.   Eladó kijelenti, hogy …………… arányú tulajdonát képezi a ……………. ………... kerület belterület ………………. helyrajzi szám alatt felvett, természetben …………………. sz. alatt található, ….. m2 alapterületű, ………….. szobás „…………” megnevezésű ingatlan - a társasházi közös tulajdonból hozzá tartozó ………../………… rész tulajdoni illetőséggel és a társasházi alapító okirat szerint hozzá tartozó helyiségekkel - (a továbbiakban: „Ingatlan”).

 

2.   Az Ingatlan tulajdoni lapján az alábbi terhek szerepelnek:

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

(s továbbiakban: „Terhek”).

 

3.   Eladó polgári- és büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy – a 2. pontban megjelölt Terheken túlmenően – az Ingatlan per-, teher-, igény- és végrehajtásmentes; az Ingatlanba senki nincs hatóságilag bejelentve, továbbá az Ingatlan nincs nyilvántartva semmiféle jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, illetve egyéb szervezet székhelyeként / telephelyeként / fióktelepeként.

Az Eladó kijelenti, és szavatosságot vállal azért, hogy a Vevő per-, teher-, és igénymentes tulajdonszerzése érdekében a Vevő tulajdonjogának bejegyzéséig az Ingatlant bármely követelés biztosítékául nem ajánlotta, és nem ajánlja fel, nem adta vagy adja zálogul, továbbá bármely egyéb módon sem terhelte vagy terheli meg.

 

4.      Vevő a jelen előszerződés biztosítékául jelen előszerződés aláírásával egyidejűleg ……………………………………………………………………………..,- Ft azaz …………………………………………………………………..…. forint összegű foglalót (a továbbiakban: „Foglaló”) megfizet Eladónak, akként, hogy ezen összeget – külön ügyvédi letéti szerződés alapján – dr. ……………………………………………… ügyvédnél  (cím: …………………………………………………………………………..………………) mint letéteményesnél ügyvédi letétbe helyezi. Felek a Foglaló letétbe helyezését jelen szerződés aláírásával elismerik és nyugtázzák. Az ügyvédi letétbe helyezett Foglalóra vonatkozó részletes szabályokat a Felek és a letéteményes ügyvéd között létrejött letéti szerződés tartalmazza.

Felek a foglaló jogi természetével tisztában vannak. A foglaló összege szerződésszerű teljesítés esetén a vételárba beszámításra kerül. Amennyiben a jelen adásvételi előszerződés, avagy az annak alapján megkötendő adásvételi szerződés teljesítése meghiúsul, és annak meghiúsulásáért Vevő felelős, úgy ő az adott foglalót elveszíti, míg ha annak meghiúsulásáért Eladó felelős, úgy Eladó az átvett foglaló kétszeresét tartozik Vevő részére visszatéríteni. Amennyiben az adásvételi szerződés teljesítésére olyan okból nem kerül sor, amelyért sem a Vevő, sem az Eladó nem felelősek, vagy mindketten felelősek, abban az esetben a foglaló a Vevőnek visszajár.

 

5.       Felek vállalják, hogy az Ingatlan vonatkozásában ……………………………………-ig adásvételi szerződést (a továbbiakban:Adásvételi Szerződés”) kötnek egymással, az alábbi tartalommal:    

 

6.       A Felek megállapodnak, hogy a végleges adásvételi szerződéssel az Eladó el fogja adni, Vevő pedig 1/1 arányban meg fogja vásárolni az Ingatlant a megtekintett, ismert, tehermentes állapotban, a kölcsönösen kialkudott …………………………………………..………,- Ft azaz ……………………………………………………………………………………….. forint vételár fejében. A vételár megfizetése az alábbiak szerint történik:

 

7.      A Foglaló összegén túlmenően az Ingatlan vételárából fennmaradó összeg, …………………………………………..………,- Ft-ot azaz ……………………………………………………………………………………….. forint

megfizetésének részletes szabályait Felek az Adásvételi Szerződésben fogják megállapítani.

 

VAGY

 

megfizetése az alábbi ütemezés szerint történik:

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

 

8.      Eladó az Adásvételi Szerződésben, avagy az Adásvételi Szerződés megkötésével egyidejűleg ügyvédi letétbe helyezésre kerülő külön nyilatkozatban (a továbbiakban:Tulajdonjog Bejegyzési Engedély”) fogja feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adni ahhoz, hogy az Ingatlanra vonatkozóan Vevő javára a kizárólagos, per-, teher- és igénymentes tulajdonjog 1/1 arányban, vétel jogcímén bejegyzésre kerüljön az ingatlan-nyilvántartásba, Eladó tulajdonjogának egyidejű törlése mellett.

 

9.      Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a jelen előszerződést aláíró Vevőnek vevőkijelölési joga van, vagyis az 5. pontban hivatkozott Adásvételi Szerződés megkötésének időpontjáig maga mellé, vagy maga helyett más vevőt állíthat. Felek ennek megfelelően a jelen előszerződés 5 – 8. pontjaiban „Vevő” alatt az esetlegesen Vevő által az Adásvételi Szerződés megkötéséig kijelölt harmadik személy vevőt is értik.

 

10.   Felek mindannyian cselekvőképes nagykorú magyar állampolgárok, így Felek szerződéskötési képessége semmiféle korlátozás alá nem esik, a jelen előszerződés hozzájárulásra, illetve jóváhagyásra nem szorul.

 

11.   A jelen előszerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog rendelkezései irányadók.

 

A Felek a jelen ingatlan adásvételi előszerződést annak elolvasása és megértése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.

 

Kelt: ……………….., ……………………..……

 

 

 

……………………………

………………………………….

Eladó

 

……………………………

……………………...……….

Vevő

 

Előttünk, mint tanúk előtt:

 

név: ………………………….………..                    név: ………………….………………..

 

lakcím: …………………………….….                    lakcím: ……………………………….

 

aláírás: ………………………………...                   aláírás: ………………………….…….

 

szerződés letöltése