Ingatlan adásvételi szerződés minta

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

 

mely létrejött egyrészről

 

 (születési név: …………………, születési hely, idő: …………………., anyja neve: …………………, lakóhely: …………………, személyi azonosító száma: …………………, személyi igazolvány száma: …………………, állampolgársága: magyar), mint eladó (a továbbiakban: “Eladó”)

 

másrészről pedig

                         

 (születési név: …………………, születési hely, idő: …………………., anyja neve: …………………, lakóhely: …………………, személyi azonosító száma: …………………, személyi igazolvány száma: …………………, állampolgársága: magyar), mint eladó (a továbbiakban:  “Vevő”)

 

                               -    Eladó és Vevő a továbbiakban együttesen „Felek” között az alábbi feltételek szerint: -

 

1. Eladó kizárólagos - 1/1-ed arányú - tulajdonát képezi a ………………………hrsz-on felvett belterületi, természetben a ………………………... emelet ….. ajtó „felülvizsgálat alatt” szám alatti,   alapterületű, ............alapító okirat szerint hozzátartozó mellékhelyiségekből álló társasházi lakás, valamint a társasházi közös tulajdonból hozzá tartozó 149/10000-ed hányad. (továbbiakban: „Ingatlan”). 

 

Felek rögzítik, hogy Vevő az Ingatlant és annak műszaki állapotát szemrevételezéssel megvizsgálta. Eladó kijelenti, hogy tudomása szerint az Ingatlannak nincs olyan hibája, amely az Ingatlan megtekintésekor fel nem ismerhető és az Ingatlan állapotáról teljes körűen tájékoztatta a Vevőt, illetve az Ingatlan maradéktalanul megfelel a vonatkozó építésügyi jogszabályoknak.

 

Eladó tájékoztatja Vevőt, hogy az Ingatlan tulajdoni lapján az alábbi teherbejegyzések találhatóak:

 

 

Eladó tájékoztatja Vevőt, hogy a követelés………………... napján fennálló összege ……………….,- Ft, melyet a jogosult által kiállított „Tájékoztatás végtörlesztéshez” elnevezésű dokumentummal igazol.

 

Vevő tehermentes tulajdonjogot kíván szerezni. Felek jelen szerződés aláírásával meghatalmazzák az eljáró jogi képviselőt, hogy az elővásárlási jog jogosultját felhívja jogának gyakorlására, a jelen szerződés 1 másolati példányának megküldésével.

 

Eladó jótáll azért, hogy – a fentieken túlmenően – az Ingatlanon nem áll fenn harmadik személy(ek)nek olyan, az ingatlan-nyilvántartásba be nem jegyzett joga, amely a Vevő tulajdonszerzését gátolná vagy korlátozná.

 

Tekintettel arra, hogy Vevő tehermentes tulajdonjogot kíván szerezni Eladó kötelezettséget vállal, hogy a 4./b pont szerint megfizetésre kerülő vételárrészletből az Ingatlan tulajdoni lapján szereplő terheket törölteti az Ingatlan tulajdoni lapjáról. A tehermentesítés oly módon történik, hogy a Vevő közvetlenül a hitelintézet részére fizeti meg a végtörlesztéshez szükséges összeget.

 

A tehermentesítés érdekében Felek hozzájárulnak ahhoz, hogy az illetékes földhivatal a későbbiek során benyújtásra kerülő törlési engedélyeket – a felek külön nyilatkozata nélkül, a jelen pont szerinti rangsorcsere kérelmük alapján legelőször intézze, így az ingatlant a vevői tulajdonjog bejegyzés előtt vagy azzal egyidejűleg tehermentesítse (rangsorcsere kérelem).

 

Eladó a jelen szerződés aláírásával meghatalmazza Vevőt és az eljáró jogi képviselőt is, hogy a tehermentesítés érdekében önállóan is eljárhatnak, teljesíthetnek kifizetéseket, valamennyi cselekményt megtehetnek, továbbá információt kérhetnek, a fentebb megjelölt teherbejegyzések és azok alapját képező követelések ügyében a jogosultak előtt teljes jogkörrel eljárjanak annak érdekében, hogy a terhek törlésre kerüljenek.

 

2.                Eladó 1/1-ed arányban eladja, a Vevő pedig 1/1-ed arányban megvásárolja az általa megtekintett állapotban az 1. pontban körülírt Ingatlan tulajdonjogát.

 

3.                Felek az Ingatlan vételárát kölcsönösen kialkudott……………..,- Ft-ban, azaz ……………millió Forintban (a továbbiakban: „Vételár”) állapítják meg. Felek rögzítik, hogy a Vételárat értékarányosnak fogadják el, és a Ptk. 6:98. § (2) bekezdése alapján kizárják mind az Eladó, mind a Vevő feltűnő értékaránytalanságon alapuló esetleges megtámadási jogát, amely üzleti megállapodás szerinti joglemondás ellenértékét a Felek a Vételár megállapításánál figyelembe vették. 

 

4.                Felek megállapodnak abban, hogy a 3. pontban meghatározott Vételárat a Vevő az alábbi módon fizeti meg az Eladónak:

 

a.                Vevő a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg……………,- Ft-ot, azaz ………..millió Forintot készpénzben foglaló jogcímen megfizet az Eladó részére. Eladó a foglaló összegének átvételét a jelen szerződés aláírásával elismeri és nyugtázza. Felek kijelentik, hogy a foglaló jogi természetét ismerik és kijelentik, hogy az erről szóló ügyvédi tájékoztatást megkapták. Felek tudomással bírnak arról, hogy a jelen adásvételi szerződés teljesítésének meghiúsulásáért felelős fél az adott foglalót elveszíti, vagy a kapott foglaló kétszeres összegét köteles visszatéríteni. A foglaló a Vételárba beszámít.

 

b.                Vevő további…………….,- Ft, azaz ................... Forint vételárrészletet köteles 5 munkanapon belül az alábbiak szerint megfizetni Eladó részére (banki átutalással vagy bankfióki befizetéssel):  

 

1.        Vevő az………………... (a továbbiakban: Hitelintézet) részére végtörleszti az ingatlan tulajdoni lapján……………. határozatszámon bejegyzett zálogjoggal biztosított követelést az Eladó által kikért és a fizetés napjára vonatkozó a Hitelintézet által kiállított “FELTÉTELES TÖRLÉSI ENGEDÉLY/NYILATKOZAT” elnevezésű dokumentum – vagy hasonló tartalmú végtörlesztésre vonatkozó dokumentum – alapján, mely összeg a vételár részét képezi. Eladó a jelen pont szerinti kifizetést saját kezéhez történő teljesítésként ismeri el. Eladó kötelezettséget vállal az ingatlan tehermentesítésre, melynek határideje legkésőbb…………….. napja.

 

2.        Vevő a 4./b. pont összegből a 4./b./1. pont szerinti végtörlesztést követően fennmaradó összeget közvetlenül az Eladó részére banki átutalás útján fizeti meg az Eladó …………… Banknál …………………………. számon vezetett bankszámlájára.  

 

c.                Vevő a fennmaradó ……………….,- Ft, azaz ....... Forint vételárrészletet köteles az Ingatlan tehermentesítését követően, legkésőbb  202………... napjáig banki átutalás útján megfizetni Eladó részére.

 

5.                Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben bármelyik fél a jelen szerződésben rögzített kötelezettségét - különösen az Eladó birtok-átruházásra vonatkozó kötelezettségét, Vevő pedig a vételár megfizetésének kötelezettségét – megszegi (határidőre nem teljesítenek), úgy köteles napi 10.000.-Ft, azaz Tízezer forint késedelmi kötbért a vétlen félnek – a kötbérfizetésre okot adó körülmény előálltától számított 30 naptári napon belül - megfizetni. A vétlen fél 15 nap késedelem után jogosult a szerződéstől elállni és a felmerült kára megtérítését követelni. A kötbér maximális mértéke: 30 napi kötbér.

 

6.                Eladó köteles az Ingatlan birtokát a jelen pontban meghatározott feltételek szerint a teljes Vételár megfizetését (a vételár Eladó bankszámláján történt jóváírását) követően, annak napján - tiszta és megtekintett állapotban átruházni a Vevő részére az Ingatlan kulcsaival és az Ingatlanra vonatkozó valamennyi dokumentummal együtt.

 

1.        Felek rögzítik, hogy a Vevő az Ingatlant a vételárhátraléknak a 4./c. alpontban írt határidőben történő hiánytalan megfizetése napján veszi jogilag birtokba a kulcsok átvételével és átadás-átvételi jegyzőkönyv felvétele, valamint az Ingatlan közműórái állásának rögzítése mellett. Ettől kezdve a Vevő jogosult az Ingatlant kizárólagosan használni, köteles egyben a fenntartásával együtt járó költségeket viselni és azt a kárt, aminek megtérítésére harmadik személy nem kötelezhető.  

 

2.        Eladó vállalja, hogy az Ingatlanba bejelentett természetes vagy jogi személyek a birtokba adást követő 3 (három) munkanapon belül kijelentkeznek; az átadás időpontjáig fennálló köz- és közműtartozásokat kiegyenlíti, ezt a tényt a szükséges bizonylatok (nullás igazolások) bemutatásával igazolja.  

 

3.        Vevő kötelezi magát arra, hogy a birtokba vétel napját követő 15 (azaz tizenöt) napon belül a lakásba bekötött közműveket a saját előfizetésébe veszi (saját nevére átíratja őket).  

 

4.        A birtokba adás napján felek együttesen megtekintik az Ingatlant, Felek jegyzőkönyvet vesznek fel a közmű óraállásokról melyet követően Eladó átadja Vevő részére az Ingatlan kulcsait, rendelkezésre álló dokumentumait.

 

7.                Felek az Inytv. 47/A. § (1) bek. b) pontja alapján közösen kérik az illetékes földhivataltól a Vevő tulajdonjogának bejegyzése iránti kérelmük függőben tartását a Bejegyzési Engedély földhivatali benyújtásáig, de legfeljebb a jelen szerződés földhivatali benyújtásától számított 6 (hat) hónapig.

 

Eladó a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg 6 (hat) eredeti példányban( letéti szerződésben ) letétbe helyezi Dr. ………………ügyvédnél (1136 Budapest,…………..., a továbbiakban: „Letéteményes) írásbeli hozzájáruló nyilatkozatát (a továbbiakban: „Bejegyzési Engedély”) arra vonatkozóan, hogy az Ingatlanra Vevő 1/1-ed arányú tulajdonjoga vétel jogcímén az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön azzal az utasítással, hogy  

 

a.                a letett Bejegyzési Engedélyek a letétből nem vehetők vissza;

 

b.                Eladó a 4./c pont szerinti fennmaradó vételárrészlet átvételének megtörténtéről köteles a Letéteményest a jóváírást/átvételt követő legkésőbb 3 (három) napon belül írásban értesíteni, melynek megtörténtét követően kerülhet kizárólag benyújtásra a Bejegyzési Engedély az illetékes földhivatalhoz a Letéteményes által.

 

Amennyiben az Eladó a vételárhátralék megfizetését követően a Letéteményes ez irányú írásbeli felhívására sem tesz eleget ezen értesítési kötelezettségének úgy Letéteményes a Bejegyzési Engedélyt abban az esetben is eljuttathatja az illetékes földhivatalhoz, és kérheti a Felek képviseletében Vevő 1/1-ed arányú tulajdonjogának „vétel” jogcímén az Ingatlanra történő ingatlan-nyilvántartási bejegyzését, ha a Vevő igazolja bankjának eredeti vagy másolati nyilatkozatával a 4./c pont szerinti vételárrészlet Eladó részére történt átutalását; 

 

c.                a letett Bejegyzési Engedélyeket a Letéteményes azt követő 3 (három) munkanapon belül jogosult és köteles az Eladó, mint letevő részére visszaadni, ha a letét kiadásának feltételei nem teljesülnek és Felek a Letéteményesnél így rendelkeznek, vagy igazolják, hogy a jelen adásvételi szerződést közös megegyezésükkel megszüntették, vagy attól az erre jogosult fél a jelen szerződés és/vagy a Ptk. rendelkezései alapján elállt Ha a Felek között jogvita alakulna ki, úgy Letéteményes a bíróság jogerős, vagy előzetesen végrehajtható rendelkezése szerint jogosult és köteles a letétbe helyezett okiratok kiadására.

Letéteményes a jelen szerződés aláírásával visszavonhatatlanul igazolja (letéti igazolás), hogy a Bejegyzési Engedélyt 6 (hat) eredeti példányban letétbe vette, továbbá kötelezettséget vállal, hogy a letétet a jelen pontban foglaltaknak megfelelően kezeli.

 

8.                Eladó szavatol az Ingatlan birtok átruházáskori per-, teher- és igénymentességéért, továbbá azért, hogy az Ingatlant adó- vagy köztartozás, illetve közösköltség tartozás nem terheli.

 


Eladó szavatol továbbá, hogy az illetékes földhivatal előtti eljárás megindulásáig az Ingatlan tulajdoni lapján semmilyen olyan széljegy, illetve határozat nem jelenik meg, amely az Ingatlan értékét csökkentené, illetve a Vevő tehermentes tulajdonszerzését akadályozná. Eladó jótáll azért, hogy az Ingatlant a mai naptól a jelen szerződés teljesüléséig semmilyen módon nem terheli meg, és nem ajánlja fel egyéb módon biztosítékként, azon harmadik személyek részére semmiféle jogot nem engednek, illetve semmiféle azzal kapcsolatos jogról nem mondanak le.

 

9.                A jelen szerződés földhivatali és adóhivatali bemutatásával kapcsolatos teendőket okiratszerkesztő ügyvéden keresztül a Vevő köteles ellátni. Felek rögzítik továbbá, hogy az illeték és adó kötelezettségek tekintetében a szükséges tájékoztatást megkapták az okiratot szerkesztő ügyvédtől.

 

Felek kérik az eljáró földhivatalt, hogy – jogi képviselőjüknek történő egyidejű kézbesítés mellett az ügyben keletkezett tulajdonjog bejegyző határozatot számukra is kézbesíteni szíveskedjék.

 

Felek tudomással bírnak arról, hogy a 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendeletben rögzített energetikai tanúsítvány Vevő részére történő átadása a jelen szerződés tárgyát képező Ingatlan vonatkozásában kötelező. Eladó a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg átadja Vevő részére Ingatlanra vonatkozó HET-………………….. számú energetikai tanúsítványt.

 

10.              Felek a jelen szerződés aláírásával megbízzák és meghatalmazzák Dr. .......... ügyvédet (11 Budapest,..............) a jelen szerződés és vevő tulajdonjoga bejegyzéséhez szükséges egyéb iratok elkészítésével, ellenjegyzésével, a Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatal Ingatlan-nyilvántartási Osztálya előtti, valamint a NAV előtti teljes körű képviselet ellátásával, beleértve Felek vonatkozásában a kézbesítési meghatalmazást is. Az ügyvéd a megbízást és a meghatalmazást elfogadja.

 

Felek rögzítik, hogy jelen szerződés egyben letéti szerződésnek is minősül. A jelen szerződésben foglaltakon túl a Felek jelen szerződés megkötésével kapcsolatban nem szolgáltak egyéb tényekkel. Jelen szerződés a Felek személyi igazolványainak, lakcímkártyáinak fénymásolata, a TAKARNET rendszerből letöltött tulajdoni lap, valamint az energetikai tanúsítvány, mint okiratok alapján készült. Egyéb okirat ügyvéd részére bemutatásra nem került. Az ügyvédi kioktatást jelen szerződésből eredő jogkövetkezmények vonatkozásában Felek megértették, és tudomásul vették.  

 

11.              Vevő kijelenti, hogy a magyar jogszabályoknak megfelelő, szabályszerűen bejegyzett gazdasági társaság, Eladó kijelenti, hogy cselekvőképes magyar állampolgár, az Ingatlan Eladó részéről történő eladásának és Vevő tulajdonszerzésének jogi akadálya nincsen. Kérjük a t. Földhivatalt, hogy a Vevő társaság cégkivonatát és aláírásmintáját elektronikus úton, közvetlenül a cégbíróságtól szerezze be, tekintettel arra, hogy az aláírásminta benyújtásra került a cégbírósághoz és ez a tény a cégkivonatban feltüntetésre került (Inyt. 37.§ (3a) és (3b)). A cégadatokban és az ügyvezető adataiban, a képviselet módjában, terjedelmében változás nem állt be. Vevő nyilatkozik, hogy jelen ingatlan tulajdonjogát ingatlanforgalmazási céllal kívánja megszerezni és igénybe kívánja venni az Illetéktörvény alapján biztosított 2%-os illetékkedvezményt. Vevő olyan ingatlanok tulajdonjogának értékesítését (a továbbiakban: ingatlanforgalmazást) végző vállalkozó, amelynek előző adóévi nettó árbevétele legalább 50%-ban e tevékenységből származott.

 

12.              A jelen szerződésre egyebekben a magyar jog – különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvre – irányadó.

 

Jelen …. (….) oldalon szerkesztett adásvételi és letéti szerződést a Felek elolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják.

 

Budapest, 20………..

 

 Készítettem és Ellenjegyzem:

Budapest, 20……. ELADÓ                                                   VEVŐ 


szerződés letöltése