Közvetítői óvadéki szerződés vevővel - minta

Közvetítői szerződés

 

amely létrejött egyrészről

_______________________ (születési hely és idő: _______________________. anyja születési neve: _______________________ lakcíme: _______________________, szem. Ig. Sz.: _______________________ ) mint megbízó − a továbbiakban: Megbízó

másrészről a

………Kft. (székhelye:……….., adószám:…………, cégjegyzékszáma…….., képviselője: ………………(a.n.:…………………) ügyvezető) mint Közvetítő− a továbbiakban:………………., együttesen: Felek− között, az alulírott napon, a következő feltételek szerint:

 

1.               A szerződés tárgya

 

1.1.          Felek a jelen szerződés aláírásával eseti ingatlanközvetítésre szóló közvetítői szerződést kötnek, amelynek alapján Megbízó megbízást ad Közvetítő részére, hogy az Ingatlant kiközvetítse Megbízó részére, annak érdekében, hogy Megbízó annak értékesítésére szerződhessen. Közvetítő a megbízást elfogadja, egyúttal kijelenti egyrészt, hogy harmadik személy javára is közvetítői tevékenységet végez, másrészt, hogy a teljesítéshez szükséges képesítéssel és szakértelemmel rendelkezik.

 

1.2.          Felek rögzítik, hogy Megbízó a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg Vételi szándéknyilatkozatot tett az Ingatlanra.

 

2.               Közvetítő jogai és kötelezettségei

 

2.1.          Közvetítő jogosult az értékesítésben részes feleket az értékesítés körülményeiről részletesen tájékoztatni, jogosult az értékesítésre irányuló szerződés előkészítése, megkötése érdekében a felek között információt közvetíteni, találkozót, tárgyalást szervezni.

 

2.2.          Közvetítő a tevékenységéről Megbízót − annak kérésére, indokolt esetben azonban külön kérés hiányában is − tájékoztatni köteles.

 

3.               Megbízó kötelezettségei

 

3.1.          Megbízó köteles Közvetítővel az Ingatlan értékesítésének sikeressége érdekében együttműködni, ennek keretében, amennyiben az általa közölt adatokban, tényekben változás következik be, úgy köteles a változásról Közvetítőt haladéktalanul értesíteni. E tájékoztatási kötelezettség elmulasztása az együttműködési kötelezettség megsértését jelenti, amely megalapozza a szerződésszegésért való felelősség fennállását.

 

3.2.          Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy Közvetítő által közvetített személlyel kizárólag Közvetítő útján lép kapcsolatba, tárgyalást, egyeztetést rajta keresztül vagy jelenléte mellett folytat. Arra az esetre, ha Megbízó a Közvetítő által közvetített személlyel bármilyen oknál fogva közvetlen kapcsolatba kerülne, úgy kötelezettséget vállal arra, hogy erről illetve a hozzá beérkezett ajánlatról, a tárgyalás állásáról és az értékesítéssel kapcsolatos minden egyéb kérdésről Közvetítőt haladéktalanul tájékoztatja.

 

3.3.          Megbízó köteles az értékesítésre irányuló szerződést − Vételi szándéknyilatkozatának elfogadása esetén, annak tartalma szerint − megkötni.

 

3.4.          Ha Megbízó a Közvetítő által közvetített személlyel megállapodásra jut, és az Ingatlan értékesítésére így szerződik, köteles ennek tényéről − haladéktalanul, de legkésőbb három napon belül −írásban tájékoztatni Közvetítőt, az írásba foglalt szerződés másolatának átadása útján. Megbízó e kötelezettsége fennállásáról a vele szerződő felet tájékoztatni köteles azzal, hogy Közvetítőt az így tudomására jutó információk tekintetében titoktartási kötelezettség terheli. Amennyiben Megbízó eleget tesz a jelen pont szerinti kötelezettségének, úgy díjfizetési, kártérítési illetve kártalanítási kötelezettség nem terheli. Amennyiben Megbízó a jelen pont szerinti kötelezettségét elmulasztja, úgy köteles az ebből eredő kárt megtéríteni.

 

4.               A díj

 

4.1.          Felek a közvetítő tevékenységéért járó díjat− a továbbiakban: díj − kölcsönösen bruttó 500.000,- Ft összegben állapítják meg.

 

4.2.          Megbízó köteles az általa fizetendő díj teljesítésének biztosítéka céljából 500.000,- forint összeget Közvetítőrészére átadni − a továbbiakban: óvadék.

 

A teljesítés jelen szerződés aláírásával egyidejűleg, banki átutalással történik, az …………………………….Kft. ………………Zrt-nél vezetett, ……………………….bankszámla számára


 

 

4.3.          Az óvadék Megbízó részére történő visszatérítése:

 

4.3.1.     Kedvezmény: Felek úgy állapodnak meg, hogy amennyiben Megbízó a Vételi szándéknyilatkozatában foglaltakat teljesítve az értékesítésre irányuló szerződést megköti, úgy a 4.1. pontban megállapított díj összegéből 100% kedvezményt kap. Az óvadék Megbízó részére a Kedvezményre való jogosultság megnyíltakor visszajár.

 

4.3.2.     Felek úgy állapodnak meg, hogy amennyiben Közvetítő a jelen szerződést az 5.3. pont szabályainak alkalmazásával felmondja, úgy az óvadék Megbízó részére a felmondási jog gyakorlásával egyidejűleg visszajár.

 

4.3.3.     Felek úgy állapodnak meg, hogy amennyiben a jelen szerződést közös megegyezésük útján megszüntetik, úgy az óvadék Megbízó részére történő visszatérítése tekintetében e megegyezés tartalma lesz az irányadó.

 

4.4.          Jogvesztés kikötése: Felek úgy állapodnak meg, hogy amennyiben Megbízó a Vételi szándékától − az ajánlati kötöttség fennállása alatt − eláll, és megtagadja az értékesítésre irányuló szerződés megkötését, úgy elveszíti a jelen szerződés 4.3.1. pontja szerinti kedvezményt, köteles tehát haladéktalanul megfizetni Közvetítő részére a díjat. Az óvadék átadására tekintettel Felek megállapítják, hogy Közvetítő a kielégítési joga megnyílásakor a Megbízóhoz címzett egyoldalú nyilatkozattal az óvadék tulajdonjogát megszerezheti, illetve megszüntetheti azt a kötelezettségét, hogy az óvadékkal egyező fajtájú és mennyiségű vagyontárgyat ruházzon át Megbízóra. Közvetítő-e közvetlen kielégítési joga gyakorlását követően köteles Megbízóval késedelem nélkül elszámolni, a díj összegét esetleg meghaladó fedezetet Megbízó részére kiadni.

 

4.5.          Felek úgy állapodnak meg, hogy amennyiben Megbízó az Ingatlanra neki fel nem róható okból nem tud értékesítésre irányuló szerződést kötni, különösen, ha Vételi szándéknyilatkozatát az ajánlat címzettje nem fogadta el, úgy jogosult másik ingatlanra – Közvetítő közvetítése mellett − új vételi szándéknyilatkozatot tenni. Felek rögzítik azon megállapodásukat, amely szerint a jelen pont szerinti új vételi szándéknyilatkozat tárgyát képező új ingatlan tekintetében is a jelen szerződés írásba foglalt rendelkezéseit – különös tekintettel a megbízási díj, a kedvezmény, az óvadék és a jogvesztés kikötés szabályait tartalmazó rendelkezésekre − rendelik alkalmazni.

 

5.               A szerződés hatálya

 

5.1.          A jelen szerződés az aláírással egyidejűleg lép hatályba, és határozatlan időre szól.

 

5.2.          Közvetítő jelen szerződésből származó kötelezettségei megszűnnek abban az esetben, ha a jelen szerződést sikeresen teljesítette. A jelen szerződés sikeresen teljesítettnek minősül különösen, ha Megbízó a Vételi szándéknyilatkozatában foglaltakat teljesítve az értékesítésre irányuló szerződést megköti.

 

5.3.          A jelen szerződést bármelyik fél felmondhatja. Megbízó – felmondása esetén – köteles megtéríteni a Közvetítőnek a felmondással okozott kárt − különös tekintettel az elmaradt vagyoni előnyre −, kivéve, ha felmondására Közvetítő szerződésszegése miatt került sor.

 

5.4.          Felek rögzítik, hogy a teljesítés megtagadásának − ekként szerződésszegésnek − tekintik, ha Megbízó olyan időben gyakorolja a felmondási jogát, amikor ajánlati kötöttsége fennáll. Ebben az esetben Közvetítő szabadul a szerződésből eredő kötelezettségeinek teljesítése alól, Megbízó a 4.4. pont rendelkezései szerint elveszíti a jelen szerződés 4.3.1. pontja szerinti kedvezményt, Közvetítő az elmaradt vagyoni előnyből adódó kárát az óvadékból kielégítheti, valamint az óvadékon felül keletkezett kárának megtérítését követelheti Megbízótól.

 

6.               Értelmező rendelkezések − A jelen szerződés rendelkezéseinek alkalmazása során:

 

Értékesítés: az Ingatlan tulajdonjogának megszerzésére (különösen: adásvétel, csere illetve ezek megkötésére irányuló előszerződés) illetve egyéb módon történő hasznosítására (különösen: apportálás, gazdasági társaságban történő részesedésszerzés útján történő vagyonszerzés) vagy az Ingatlan bérletére irányuló szerződéses jogviszony létrehozása, illetve a fenti folyamatban történő közreműködés.

Ingatlan: a Megbízó által aláírt Vételi szándéknyilatkozatban meghatározott, egyedileg azonosított ingatlan.

Vételi szándéknyilatkozat: az Ingatlan értékesítése tekintetében rendelkezésre jogosult személyhez címzett, írásba foglalt azon megbízói jognyilatkozat, amelyben Megbízó egyértelműen kifejezésre juttatja, hogy az értékesítésben szerződő félként részt kíván venni, így különösen az Ingatlant meg kívánja vásárolni, vagy bérbe kívánja venni, e tárgyban ajánlatot tesz.

 

 

7.               Vegyes rendelkezések

 

7.1.          Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés módosítása csak írásban, közös megegyezéssel lehetséges.

 

7.2.          A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az 2013. évi V. tv. (Ptk.) rendelkezései irányadók. Felek a jelen hét (7) fő pontból álló szerződést− közös elolvasás és együttes értelmezés után − mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

 

Kelt: ___________________________

 

 


                    megbízó                                                 ………………………

                                                                                             közvetítő

 

Előttünk mint tanúk előtt:

Név:                                                                    Név:

Lakcím:                                                              Lakcím:

Aláírás:                                                              Aláírás: 

szerződés letöltése