Ingatlan birtokbaadási jegyzőkönyv minta - kiadó ingatlan

Ingatlan birtokbaadási jegyzőkönyv

 

 

Készült:                     Dátum …… cím ………szám alatti ingatlanban.

 

Jelen vannak:           ……….. (született:……………...; anyja neve:……………; szigsz.: …………………1137 bérbeadó (továbbiakban: Bérbeadó).

……………..Kft. (székhely: ……….Adószám:………………), képviseli: ………………….ügyvezető, mint bérlő (továbbiakban: Bérlő).

 

Tárgy:                        Bérbeadó és Bérlő által …….év ……..hónap …….napján a ……………………szám alatti 61 m2 alapterületű társasházi ingatlan (továbbiakban: Bérlemény) bérletbe vétele ügyében aláírt Lakásbérleti szerződés (továbbiakban: Szerződés) alapján a Bérlemény birtokbaadása.

 

Bérbeadó a mai napon a Bérleményt a Bérlő által megtekintett és elfogadott, üres és beköltözhető állapotban és körülmények mellett Bérlő birtokába adja, Bérlő pedig a Bérleményt birtokba veszi.

 

Jelenlévők a birtokbaadással kapcsolatosan az alábbiakat rögzítik:

 

1.     Bérbeadó kijelenti, hogy a Bérleménybe se magánszemély, se gazdasági társaság nincs bejelentve, a Bérbeadó az Ingatlanban nem lakik és nem is tartózkodik.

 

2.     A Bérlemény jelen Birtokba adáskori állapotait a Birtokbaadás napján Bérbeadó és Bérlő által közösen készített és azt követően Bérlő részére elektronikus levélben megküldendő fénykép fájlok (.jpg) rögzítik. Jelenlevők egybehangzóan úgy nyilatkoznak a közösen készített fényképfájlok teljes mértékben hűen tükrözik a Bérlemény egyes helyiségeinek jelen Birtokba adáskori állapotait.

3.     Jelenlévők rögzítik a Bérleményben lévő közműszolgáltatások mérőóráinak számát és állását:

 

3.1.     Villanyóra:         gyári szám: ………………………            mérő állás: ………… kWh

 

3.2.     Vízóra:               gyári szám: ………………………            mérő állás: ………….. m3

 

3.3.     Gázóra:             gyári szám: ………………………            mérő állás: ………….. m3

 

4.     Bérbeadó kijelenti, hogy a Bérleménybe bekötött közműszolgáltatók felé a birtokbaadásig a közműszolgáltatók által felszámított és kiszámlázott szolgáltatások vonatkozásában nincs díjtartozása, a Szerződésben rögzített „közüzemi költségek fizetési kötelezettségének kezdete” napját megelőző napig felhasznált közüzemi szolgáltatások költségeit saját maga tartozik megfizetni a közműszolgáltatók felé.

 

 

5.     Bérbeadó átad a Bérlő részére a lakóépületbe és az Ingatlanba történő bejutáshoz szükséges alább felsorolt kulcskészleteket, melyek átvételét Bérlő a jelen jegyzőkönyv aláírásával elismerik.

Átadott kulcsok:

Társasházi kapukulcs

Lakás bejárati kulcs

Postaláda kulcs

………. db

………. db

………. db

 

6.     Bérlő a Szerződésben rögzített „közüzemi költségek fizetési kötelezettségének kezdete” napjával, azaz a jelen jegyzőkönyv jelenlevők általi aláírásának napjával kezdődően köteles viselni az Ingatlan valamennyi terhét, illetve jogosult szedni annak hasznát.

 

7.     Jelenlevők rögzítik, hogy Bérlő a Szerződés III./19. pontjában foglaltaknak megfelelő időarányos első havi Bérleti Díjat Bérbeadónak a jelen jegyzőkönyv aláírásával együtt átadta, Bérbeadó átvette.

 

8.     A jelen jegyzőkönyv kettő (2) eredeti példányban készült, melyből Bérbeadót és Bérlőt egy-egy példány illeti meg.

 

9.     Bérbeadó és Bérlő megállapodnak abban, hogy a Bérleményben lévő közműszolgál-tatásokból Bérlő által igénybevett mennyiségeket Bérlő a Bérleményben lévő közműszolgáltatások fogyasztás mérőóra állásainak – a fogyasztásmérő gyári számának feltüntetésével – EXCEL táblázatban (…xls/…xlsx) történő rögzítésével és Bérbeadónak való megküldésével közli Bérbeadóval az alábbi időszakokban.

 

A közmű átirás megtörténte után a mérőóra állások Bérbeadó részére történő megküldés ideje:

·      Áramfogyasztás:  minden hónap ….. és ….. napja közötti időszakban

·      Vízfogyasztás:  minden ………………. hónap ….. és ….. napja közötti időszakban

·      Gázfogyasztás: minden hónap ….. és ….. napja közötti időszakban

 

 

 

Fentiek figyelembevételével jelenlévők egybehangzóan kijelentik, hogy a tárgyban megnevezett és a Bérbeadás tárgyát képező Bérlemény birtokba adása, illetve birtokba vétele a mai napon szerződésszerűen megtörtént.

 

 

 

 

 

             …………………………………..                          …………………………………..

                                                                                                                 

                              Bérbeadó                                                               Bérlő

 

 

 

szerződés letöltése