Letéti szerződés minta

LETÉTI  SZERZŐDÉS minta

 

amely létrejött egyrészről a dr. ………..ügyvéd (10 Budapest,………….., ügyvédi igazolvány száma……….., kamarai lajstromszáma:,,,,,,, kamarai azonosító száma:………..) letéteményes (a továbbiakban mint letéteményes),

 

másrészről ,………………..(születési családi- és utóneve:………….., anyja leánykori neve:…………., születési helye és ideje: Budapest,………….., személyi azonosító jele:………………, adóazonosító jel: …….., lakcíme: 1 Budapest,……………………...) letevő (a továbbiakban: letevő)

 

(letevő és letéteményes a továbbiakban együttesen: felek vagy szerződő felek)

között alulírott helyen és napon a következő feltételekkel:

 

1.      A szerződő felek rögzítik, hogy letevő, mint eladó 20………………….. napján, azaz a mai napon ingatlan adásvételi szerződést kötött ……………….(születési családi- és utóneve:………………., anyja leánykori neve:…………….., születési helye és ideje:…………………., személyi azonosító jele:………………, adóazonosító jel:……………, lakcíme: 11 Budapest,………………...) vevővel (a továbbiakban: érdekelt) a Fővárosi Kormányhivatal Földhivatali Főosztály XV. kerületi ingatlan-nyilvántartásában a Budapest, belterület…………. helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a 11 Budapest, …………….szám alatt található, ……………m2 alapterületű, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű ingatlan mindösszesen 1/1 arányú tulajdoni hányadának az érdekeltre történő átruházására vonatkozóan.

 

Az adásvételi szerződést a letéteményes szerkesztette és látta el ügyvédi ellenjegyzésével.

 

2.      A jelen letéti szerződés a letevő és az érdekelt 1. pontban megjelölt adásvételi szerződésének teljesülése érdekében jött létre.

          

Ennek alapján a letevő – mint eladó – a mai napon letétbe helyez a letéteményesnél mindösszesen 5 (öt) db. hozzájáruló nyilatkozatot (bejegyzési engedélyt) tartalmazó okiratot, melyben a letevő, mint az 1. pontban megjelölt ingatlan 1/1 tulajdoni hányad arányú tulajdonosa feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy az érdekelt (vagyis ……………..vevő) 1/1 arányú tulajdonjoga a tárgybani ingatlanra (Budapest, belterület …………….. hrsz.) vonatkozóan az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön.

 

3.    A letéteményes vállalja, hogy a letétbe helyezett okiratokat letétként kezeli és azokat kizárólag az érdekeltnek adja ki abban az esetben, ha az 1. pontban körülírt adásvételi szerződés 3. pontjában megjelölt vételár összege a letevő részére igazoltan kifizetésre került.

Felek megállapodnak, hogy a vételár megfizetése kapcsán hitelt érdemlő igazolásnak tekintik a letevő erre vonatkozó írásbeli (email, sms) nyilatkozatát, ill. ennek hiányában az érdekelt pénzintézete által kiadott és a 3.b) pont szerinti vételárhátralék megfizetését igazoló banki átutalási bizonylat másolati példányait.

A letéteményes a letét tárgyát az annak kiadására fentebb meghatározott feltétel bekövetkeztét követő 3 (három) munkanapon belül jogosult és köteles átadni az érdekeltek részére, vagy felhívásukra benyújtani az illetékes Földhivatalhoz.

 

4.  A letét tárgyának felhasználásával ill. kiadásával a letéti szerződés megszűnik.

 

5.  A letét a 4. pontban említett eseten kívül megszűnik akkor is, ha az 1. pont szerinti adásvételi szerződés teljesítése bármilyen okból meghiúsul. Ebben az esetben a letéteményes a nála elhelyezett nyilatkozatokat kiadja a letevő részére, vagy valamennyi fél együttes jelenlétében azt megsemmisítik.

 

6.  Szerződő felek rögzítik, hogy a letéteményes a letét kezeléséért nem számít fel költséget.

 

7.  A letéteményes a letétet a 3. pontban meghatározottaktól eltérően csak a letevő és az érdekeltek együttes és egybehangzó nyilatkozata ill. felhívása alapján használhatja fel.

 

8.  A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a felek a Ptk. rendelkezéseit tekintik irányadónak.

 

A szerződő felek a jelen szerződést elolvasták és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag aláírták.

 

Budapest, 20………………. 2.

 

 

 

                …………………………..                                      …………………………..

                      …………………..                                               ……………………

                                letevő                                                                  érdekelt

 

 

…………………………..

dr. …………….ügyvéd

letéteményes

szerződés letöltése