SZERZŐDÉS VÉTELI JOG ALAPÍTÁSÁRÓL - OPCIÓS

 

Szerződés VÉTELI JOG alapításáról

 

amely létrejött, egyrészről

 

……………. (születési név: ……………., születési hely, idő: ……………., anyja születési neve: ……………., lakóhely: ……………., személyi azonosító száma: ……………., személyi igazolvány száma: ……………., adóazonosító jele: ……………., állampolgársága: …………….), mint vételi jog jogosult (a továbbiakban: “Jogosult”)

 

másrészről

          (születési név:              , születési hely, idő:………………….., anyja neve:……………….., lakóhely: 1122 Budapest, ……………….., személyi azonosító száma…………………, román személyi igazolvány száma…………….., magyar vezetői engedély száma:………………, adóazonosító jele: ………………….állampolgársága: .......), mint vételi jog kötelezett (a továbbiakban: “Kötelezett”) - Jogosult és Kötelezett együttesen: „Felek”, között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:

 

1.         A Felek rögzítik, hogy a Jogosult és a Kötelezett között 2022.. …. napján létrejött kölcsönszerződés alapján a Jogosult………,- Ft, azaz ……………………….erejéig kölcsönt nyújtott Kötelezettnek. Kötelezett a kölcsönszerződés alapján arra vállalt kötelezettséget, hogy a kölcsönösszeget legkésőbb 2022. július 02. napjáig visszafizeti Jogosult részére.

 

Amennyiben a kölcsönszerződés felmondásra kerül vagy más módon a kölcsön kifizetése előtt megszűnik, a kölcsönszerződés alapján a kölcsönből fennmaradó összegre a Jogosult a jelen szerződés alapján érvényesítheti igényét a Kötelezettel szemben döntése alapján vételi jogát gyakorolva, beszámítva követelését.

 

2.        Felek rögzítik, hogy jelen szerződés nem ütközik a Ptk. 6:99. §-a szerinti Fiduciárius hitelbiztosítékok semmisségébe tekintettel arra, hogy nem fogasztó és vállalkozás között jön létre.

 

3.        A Felek rögzítik, jelen szerződés aláírásának napján Kötelezett 1/1-ed arányú tulajdoni várományát képezi a Budapest ……………hrsz-on felvett belterületi, természetben a 1201 Budapest……………….. található, …………..m² alapterületű, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megjelölésű ingatlan (továbbiakban: „Ingatlan”). Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés földhivatali elbírálásának napján Marozsan Károly az Ingatlan 1/1-ed arányú tulajdonosa lesz.

 

4.        Felek megállapodnak abban, hogy a Kötelezett a Jogosult javára vételi jogot alapít a a 3. pontban megjelölt Ingatlanra vonatkozóan a jelen szerződésben rögzített feltételek mellett („Opció”).

 

5.        Az Opció 2022. július 03. napjától határozatlan ideig áll fenn.

 

6.        Az Ingatlan kölcsönösen kialkudott opciós vételára jelen szerződés megkötésekor összesen……………..,- Ft, azaz …………………………..

 

7.        Felek az Opciót Jogosult javára ellenérték, azaz opciós díj nélkül alapítják. Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy amennyiben a Jogosult nem érvényesíti az Opciós jogát, úgy a Kötelezett emiatt semmilyen jogcímen előterjeszthető kártérítési vagy egyéb megtérítési igényt nem érvényesíthet a Jogosulttal szemben.

 

8.        Kötelezett jelen okirat aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy az alább megjelöltIngatlanra vonatkozóan a vételi jog a Jogosult javára 2022. 07. 03. napjától határozatlan ideig az ingatlan-nyilvántartásba bejegyeztessék:

 

név           Kötelezett 1/1-ed arányú tulajdoni várományát képező a Budapest …………………..hrsz-on felvett belterületi, természetben a Budapest…………………. található, 532 m² alapterületű, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megjelölésű ingatlan

 

9.        Kötelezett szavatol azért, hogy az Opciós időtartam alatt az Ingatlan jogi helyzetén nem változtat Jogosult előzetes értesítése nélkül.

 

10.      A Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés felek aláírásával lép hatályba.

 

11.      Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók.

 

Jelen szerződést a Felek megbízása alapján Dr. ………………egyéni ügyvéd  a mai napon készítette és ellenjegyezte. Felek az eljáró ügyvédet meghatalmazzák a Budapest Főváros Kormányhivatala Földhivatali Főosztálya (XI. Budafoki út) és egyéb hatóságok előtti eljárásokban képviseletével. Az ügyvéd megbízást és meghatalmazást elfogadja.

 

Felek akként nyilatkoznak, hogy cselekvőképes magyar állampolgárok. Jelen szerződést a felek elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben egyezőt helybenhagyólag aláírták.

 

Budapest, 2022. február 03.

 

 

 

 

 

 

…………………………….

…………….

Jogosult

 


………………………

Köteleze


 

szerződés letöltése