Angol - Magyar kétnyelvű Ingatlan Adásvételi Szerződés Minta - Real Estate Sale And Purchase Agreement

Ingatlan Adásvételi Szerződés / Real Estate Sale And Purchase Agreement / 

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

 

 

mely létrejött egyrészről

 

Név…………

születési neve:

cím:,

anyja neve:

születési hely és idő: ……………, …….

szig.  szám: ………………

személyi azonosító jel: -

adóazonosító jel: ……………

mint Eladó                                  

(a továbbiakban: „Eladó”)

 

másrészről

 


születési neve:

cím:.

anyja neve:

születési hely és idő:

útlevél  szám:

személyi azonosító jel: -

adóazonosító jel: -

magyar kézbesítési cím:

mint vevő

(a továbbiakban: „Vevő”)

 

Eladó és Vevő a továbbiakban együttesen: „Felek”, vagy bármelyik közülük „Fél

 

között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:

 

1.         Az Ingatlan

Eladó 1/1 arányú tulajdonában áll a természetben a Budapest Főváros Kormányhivatala, Földhivatali Osztály, ………………….helyrajzi szám alatt nyilvántartott, közigazgatásilag a ……………….ajtószám alatti ………………megnevezésű ingatlan a közös tulajdonból hozzátartozó ....-ed eszmei tulajdoni hányaddal („Ingatlan”).

 

Vevő kijelenti, hogy az Ingatlant megtekintette, és annak állapotát ismerve köti meg jelen szerződést.

 

2.       Tehermentesség

2.1.Felek megállapítják, hogy jelen Ingatlan Aásvételi Szerződésd aláírásakor az Ingatlan tulajdoni lapjának tanúsága szerint az Ingatlan per-, teher- és igénymentes. 

 

 

3.         Vételár

 

3.1. Eladó ezennel eladja, Vevő pedig 1/1 tulajdoni arányban megveszi az Ingatlant, a kölcsönösen kialkudott …………….(azaz harmincnyolcmillió-ötszázezer) Forintban állapítanak meg („Vételár”). Felek rögzítik, hogy a Vevő a teljes vételárat forintban köteles fizeti.

 

 

3.2. A Felek megállapodnak, hogy a Vételár jelen Szerződés szerint akkor minősül teljesítettnek, ha annak teljes összege - a Foglaló kivételével, amely készpénzben kerül megfizetésre Eladó részére???????? - az Eladó bankszámláján jóváírásra került. Felek rögzítik, hogy az utalási költségek Vevőt terhelik.

 

Eladó bankszámlaszáma a következő: ……………

 

4.         Vételár megfizetése

 

4.1      Foglaló

Vevő jelen Ingatlan Adásvételi Szerződés aláírásával egyidejűleg készpénzben megfizet ………………….Ft-ot, melyet jelen Ingatlan Adásvételi Szerződés aláírásával Felek foglalónak tekintenek. („Foglaló”). A Foglaló összege a Vételárba beleszámít. Felek a Foglaló jogi természetével tisztában vannak.

 

4.2.Fennmaradó Vételárhátralék

4.2.1.Vevő kijelenti, hogy a Vételárból fennmaradó ………………,-Ft (azaz harmincnégymillió-hatszázötvenezer forint) összeget („Vételárhátralék”) Eladónak jelen szerződés aláírását követően 2016. augusztus 18. napjáig fizeti meg az Eladó bankszámlájára történő banki átutalás útján.

 

 

4.2.2. Jelen szerződés 4.2.1. pontjában meghatározott kötelezettség abban az esetben terheli Vevőt, amennyiben a birtokátruházásra közműszolgáltatók által a közüzemi díjakra, és a közös képviselő által a közös költségre vonatkozóan kiadott nullás igazolásokat Eladó bemutatta Vevő felé.

 

 

 

5.            Birtokátruházás

5.1. Eladó a vételárhátralék megfizetésének napján köteles az Ingatlant birtok-átruházási jegyzőkönyvvel Vevő birtokába átruházni.

 

5.2.A birtokátruházás, illetve a birtokbavétel időpontjáig Eladó, ezt követően Vevő viseli az Ingatlan terheit és másra át nem hárítható kárait, és szedi hasznait.

 

 

 

5.3.Eladó köteles a birtokátruházás napjáig felmerült és esedékessé vált, az Ingatlanra vonatkozó bármely adófizetési kötelezettséget, közüzemi díjakat, és egyéb, az Ingatlanhoz kapcsolódó hasonló természetű költségeket a birtokátruházás napjáig kiegyenlíteni, és az erről szóló igazolás másolatát a birtokátruházáskor Vevő rendelkezésére bocsátani. Ezen igazolások a birtok-átruházási jegyzőkönyvhöz csatolandók. Abban az esetben, ha valamely közműszolgáltató számlázási rendje okán nincs mód a birtokátruházás napjáig felmerült közüzemi díjak, közös költség, és egyéb, az Ingatlanhoz kapcsolódó hasonló természetű költségek birtokátruházást megelőző kiegyenlítésére, Felek ezen tartozásokat illetően a birtokátruházás napját is magában foglaló tárgyszámla bármely Fél kézhezvételétől számított öt napon belül kötelesek egymással elszámolni, a számla alapján időarányosan az Eladót terhelő költségeket a Vevőnek megfizetni. A Vételár megfizetésének feltétele a jelenpontban részletezett kötelezettségek Eladó általi teljesítése. Vevő a birtokátruházást követően haladéktalanul, de legfeljebb 15 napon belül köteles a közüzemi mérőberendezéseket a saját nevére átíratni.

 

5.4.          Abban az esetben, ha Eladó a szerződés 5.1 pontjában meghatározott időpontban nem bocsátja az Ingatlant Vevő birtokába, vagy az 5.3. pontban foglalt kötelezettségeinek Eladó nem tesz eleget, Vevőt az Eladó késedelembe esése napjától kezdődően 5.000 (ötezer) Ft napi kötbér illeti meg.  Amennyiben Eladó jelen pont szerinti késedelme 30 (harminc) napot meghaladja, úgy Vevő jogosult jelen szerződéstől egyoldalú írásbeli nyilatkozattal elállni, és Eladó köteles az elállási jognyilatkozat kézhezvételét követő 5 (öt) napon belül a ténylegesen kifizetett Vételárat/ valamint a Foglaló kétszeres összegét Vevőnek megfizetni.

 

5.5.          Abban az esetben, ha Vevő a szerződés 4.2 pontjában meghatározott időpontban nem fizeti ki a fennmaradó vételárhátralékot, Eladót a Vevő késedelembe esése napjától kezdődően 5.000 (ötezer) Ft napi kötbér illeti meg.  Amennyiben Eladó jelen pont szerinti késedelme 30 (harminc) napot meghaladja, úgy Eladó jogosult jelen szerződéstől egyoldalú írásbeli nyilatkozattal elállni, és Eladó jogosult a foglaló összegét megtartani.

 

 

5.6.          Jelen Szerződést készítő és ellenjegyző ügyvéd tájékoztatja a Feleket, hogy a 176/2008. (VI./30) számú Kormányrendelet értelmében Eladó köteles az Ingatlan tekintetében energetikai tanúsítványt a Vevőnek átadni. Vevő kijelenti, hogy a tanúsítványt átvette, melynek száma: HET-00…...

 

6.           Szavatosság és jótállás

Eladó szavatolja, hogy jelen Szerződés aláírásakor és hatályba lépésekor, hogy

a)                    az Ingatlan tulajdonosa,

b)                    az Ingatlan per, teher és igénymentes, annak átruházásában az Eladót nem korlátozza semmi sem, harmadik személynek elővásárlási joga az Ingatlan tekintetében nincsen,

c)                    az Ingatlan tekintetében érvényes szerződéssel rendelkeznek a közüzemi szolgáltatókkal,

d)                    az Ingatlan és annak tartozékai rendeltetésszerű használatra alkalmasak, rendeltetésszerű állapotban vannak,

e)                    az Ingatlan semmilyen rejtett vagy nem rejtett hibájáról nem rendelkezik tudomással,

f)                     az Ingatlanba tudomása szerint sem természetes személy sem jogi személy nincs bejelentve,

g)                    az Ingatlan állapotában az Ingatlan birtokátruházása napjáig Vevő által megismert állapothoz képest állagromlás nem következik be.

 

7.       Bejegyzés az ingatlan-nyilvántartásba

 

7.1 Eladó külön nyilatkozatban visszavonhatatlanul és feltétlenül hozzájárul ahhoz, hogy a tulajdonjog .........Vevő javára az ingatlan nyilvántartásban adásvétel jogcímén 1/1 tulajdoni arányban bejegyzésre kerüljön azzal, hogy Felek kérik ezen kérelmet legfeljebb 6 hónapig függőben tartani az Inytv. 47/A.§ (1) bekezdés b) pontja alapján és vállalják, hogy ezen határidőn belül csatolják a Vevő javára szóló tulajdonjog bejegyzési nyilatkozatot. Felek megállapítják, hogy a tulajdonjog bejegyzési nyilatkozat hiányában Vevő tulajdonjoga nem jegyezhető be az ingatlan nyilvántartásba.

 

7.2 Eladó jelen szerződés aláírásával egyidőben ellenjegyző ügyvédnél ügyvédi letétbe helyezi az Ingatlan 1/1 arányú tulajdonjogának Vevő javára történő bejegyzéséhez hozzájáruló nyilatkozatát. Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a Vételár hiánytalan megfizetését követő 3 (három) munkanapon belül igazolja a vételár megérkezését, vagy átadják Felek a vevő bankja által kiállított hivatalos, eredeti visszavonhatatlan átutalási igazolást, mely estben a jelen pontban meghatározott nyilatkozatot a jelen szerződést ellenjegyző ügyvéden keresztül az illetékes földhivatalhoz benyújtja.

 

8.       Költségviselés

Jelen Ingatlan Adásvételi Szerződéssel kapcsolatos szerződéskötési költségek, tulajdon átruházási illeték, és a tulajdonosváltozás ingatlan-nyilvántartásba való bejegyeztetésének költségei Vevőt terhelik.

 

Felek tudomással rendelkeznek arról, hogy a tulajdon átruházással kapcsolatban adó- és illetékfizetési kötelezettségük keletkezik, amelyeket az illetékes hivatalok állapítanak meg.

 

9.            9.Illetékkedvezmény

 

Vevő már jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy illetékkedvezményt kíván igénybe venni ........

 

 

10.    Állampolgárság

 

Eladó kijelenti, hogy cselekvőképes ..... állampolgár, akinek ingatlan elidegenítési képessége korlátozva nincsen.

 

Vevő kijelenti, hogy cselekvőképes német állampolgár, akinek ingatlan elidegenítési képessége korlátozva nincsen.

 

11.    A Felek együttműködése

Felek az Ingatlan Adásvételi Szerződés teljesítése során együttműködve kötelesek eljárni. Ennek során Felek minden olyan akadályról vagy körülményről, amely az Ingatlan Adásvételi Szerződés teljesítése szempontjából lényeges, egymást haladéktalanul értesíteni kötelesek.

 

12.    Kapcsolattartás

Minden értesítést, egyéb közlést, ami jelen Szerződés alapján megteendő vagy megtehető, írásban kell megtenni és akkor minősül jelen Szerződés alkalmazásában megtettnek, ha azt személyesen vagy ajánlott-tértivevényes postai küldeményként a fenti címekre küldték el:

 

A fentiek szerint elküldött értesítés, levél az elküldéstől, postára adástól számított 5. (Ötödik) napon akkor is megérkezettnek minősül, ha a tértivevény „nem kereste”, „elköltözött”, vagy „nem vette át” jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz.

 

13.            Meghatalmazás

Felek meghatalmazzák a …………..……………..eljáró ügyvéd ügyintézésével) jelen Ingatlan Adásvételi Szerződés megszerkesztésével és ellenjegyzésével, a NAV adatlapok kitöltésével, a jelen Ingatlan Adásvételi Szerződésen alapuló jogváltozások ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzésére irányuló földhivatali eljárásban való képviseletével.

 

 

 

14.Szerződés hatályba lépése, és módosítása

Felek megállapodnak, hogy jelen Ingatlan Adásvételi Szerződés a Felek általi aláírásával, és annak eljáró ügyvéd általi ellenjegyzésével lép hatályba. Jelen Szerződés kizárólag írásban módosítható. Felek kötelesek együttműködni a szerződés módosításában, amennyiben aza földhivatal feltételei miatt szükséges.

 

15. Irányadó jog

A jelen Szerződésben nem, vagy nem teljes körűen szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.

 

16. Nyelv

Jelen Szerződés magyar és angol nyelveken készült. Bármely eltérés esetén a magyar nyelvű változat rendelkezései az irányadók.

 

Felek a jelen Ingatlan Adásvételi Szerződés aláírása előtt a tényeket és a rendelkezésre álló iratokat gondosan áttanulmányozták, a jogi fogalmakkal kapcsolatos kioktatást megértették, és ezek ismeretében írják alá a jelen Ingatlan Adásvételi Szerződést. Felek kijelentik, hogy jelen Ingatlan Adásvételi Szerződésben foglalt nyilatkozataik megfelelnek akaratuknak és végleges szándékuknak.

 

Felek jelen Ingatlan Adásvételi Szerződést aláírás előtt körültekintően átolvasták, megértették és helybenhagyólag aláírták.

 

REAL ESTATE SALE AND PURCHASE AGREEMENT

 

made by and between on one hand

 

Name

birth name:

address:

mother’s name:

place and date of birth: ……………, …….

ID card NO.: ………………

personal identity number: -

tax number: …………….

as Seller

(hereinafter: ”Seller”)

 

on the other hand

 


birth name:

address:.
mother’s name:

place and date of birth:

passport

personal identity number: -

tax number: -

mailing address:

(hereinafter: „Buyer”)

 

 

Seller and Buyer hereinafter altogether as “Parties” or any of them “Party

 

On the undersigned day and place with the following conditions:

 

1.             The Real Estate

Seller owns in 1/1 ownership ratio the real estate located in the ...district of ………….registered by the Office of the 14th district of the Land Registry Office of the Government Office of the Capital City …………under topographical lot No. ,………….called as apartment, with basic area of .......whole rooms.The ownership rate from the common ownership is .... (“Real Estate”).

 

Buyer states that she has inspected the Real Estate and concludes this agreement by knowing its status.

 

2              Unencumbered

2.1. Parties state that at the signature of this Real Estate Purchase Agreement the Real Estate is free from court, encumbrances, and claims on the basis of the title deed of the Real Estate.

 

3              Purchase Price

 

3.1. Seller sells, and Buyer in 1/1 ownership ratio and purchases the Real Estate for the common agreed purchase price HUF …………..(that is thirty-eight million five hundred thousand Hungarian forints) (“Purchase Price”).Parties state, that Buyer has to pay the whole purchase price in Hungarian forint.

 

3.2.Parties agree that the Purchase Price shall be considered as paid under this Agreement once the total amount of it – except of the Deposit which is paid to Seller in cash?????? - is credited on the Seller’s bank account. Parties state, that Bank transfer costs shall be paid by the Buyer.

 

 

Seller’s Bank Account no: ………………………….

 

4              Way of paying the purchase price

 

4.1         Deposit

Simultaneously with the signature of this Agreement, Buyer shall pay HUF ………………….Hungarian forints) in cash, which amount is considered as deposit by the Parties by signing this Real Estate Purchase Agreement. (“Deposit”). The Deposit is included in the Purchase Price. Parties know the legal nature of Deposit.

 

4.2.Remaining Purchase Price Instalment

4.2.1     Buyer declares that he intends to finance the remainder amount HUF………………, (that is thirty-four million six hundred and fifty thousand Hungarian forints) (“Remaining Purchase Price Instalment”) after signing this contract via bank transfer to Seller via bank transfer to the Seller’s Bank Account until the 18 day of August 2016.

 

4.2.2       Buyer shall be obliged to fulfil their obligation specified in section no. 4.2.1. of this present Agreement, provided that at the same time of giving into possessionthe Seller shall present towards to the Buyer the zero certificates on the public utility fees, issued by the public utility suppliers and on the common cost, issued by the common representative.

 

5.       Giving into possession

5.1    Seller is obliged to give the Real Estate into the possession on the day of paying the remaining purchase price of the Buyer by recording handing over protocol.

 

5.2    Until the date of the handing over and giving into possession the Seller, thereafter the Buyer shall bear the encumbrances and non-transferable damages of the Real Estate and collect its benefits.

 

5.3    The Seller is obliged to pay until the day of the handing over all the tax, public utility fees and any other similar payment obligations connected to the Real Estate arising and due until the day of the handing over, and to hand the copy of its certification over to Buyer at the handing over. These certifications shall be enclosed to the handing over protocol. In the case if any public utility fee, common cost, and any other similar costs, connected to the Real Estate, which are due until the day of the handing over, cannot be fully paid because of the invoice order of any public utility supplier, then Parties shall settle with each other within 5 (Five) days from the receipt of the invoice (including the day of handing over to) by any Party, and Seller shall be obliged to pay to the Buyer the costs, which debit the Seller proportionally. The precondition of payment of the Remaining Purchase Price Instalment is to fulfil the obligations defined in this section. Buyer is obliged to transcribe all of the meters of public utilities immediately after getting into possession, but maximum in 15 days.

 

 

 

 

 

 

5.4.    Should Seller not hand the Real Estate over to Buyer at the date defined in section no. 5.1 of miss the termination of obligation defined in section no. 5.3 - in this case the Buyer is entitled to the daily penalty at the amount HUF 5.000,- (five thousand) per day from the day thereon the Seller is in default on the handing over. Should the Seller’s delay exceed 30 (Thirty) days, in this case the Buyer is entitled to waive this Agreement with unilateral written legal statement and Seller shall pay the paid purchase Price Instalment and the double Deposit to the Buyer.

 

 

 

5.5.    Should Buyer not pay the remaining purchase price to Seller at the date defined in section no. 4.2 - in this case the Seller is entitled  for the daily penalty at the amount HUF 5,000,- (five thousand) per day from the day thereon the Buyer is in default on the paying. Should the Buyer’s delay exceed 30 (Thirty) days, in this case the Seller is entitled to waive this Agreement with unilateral written legal statement and Seller can keep the amount of the Deposit.

 

5.6.          The countersigning lawyer draws the attention of the Parties to the obligation set fourth in Governmental Degree of 176 of 2008 according to which the Seller has to provide an energetic certification regarding the Property. The certificate Buyer handed over, with no. HET-00……..

 

 

6.     Warranty and guarantee

The Seller warrants that at the signature and become into force of this Agreement,

(a)       she is the owner of the Real Estate,

(b)      the Real Estate is free from any court, encumbrance, claim and limit, Seller is not restricted in any way and there is no right of first refusal of any third party regarding the Real Estate,

(c)       she has valid agreement with the public utility suppliers in respect of the Real Estate,

 

(d)      the Real Estate and its accessories are suitable for normal using in function, and are in suitable condition for normal function 

(e)       she has knowledge about hidden or non-hidden defects of the Real Estate

 

(f)       according to the knowledge of Seller there is no natural or legal entity is registered or announced into the Real Estate,

(g)      there will not be any deterioration in the status of the Real Estate until the handing over, compared to the status, known by the Buyer.

 

 

7.       Registration into the land register

 

7.1       Seller – in separated declaration - unconditionally and irrevocably approves that the exclusive ownership in 1/1 ownership ratio in favor of.......... Buyer will be registered into the Land Register, on condition that Parties request to suspend this application until 6 months in accordance with the provisions of subsection b) of section No. 47/A § (1) of Act of Real Estate Registration, and Parties undertake that the statement of ownership registration in favor of Buyer will be submitted until the same deadline at longest. Parties state that in the absence of this statement Buyer’s ownership will not be registered into the Land Register.

 

 

7.2      Seller at the same time of the signature of this contract takes the contribution agreement for registration in 1/1 ownership ratio in favor of Buyer into countersigning lawyer’s trust. Seller undertakes that 3 (three) working days after the payment of the complete Purchase Price, they will give a certificate –or Parties give the original certificate from the Buyer’s bank – that certifies, that the Purchase Price has been irrevocably transferred to Seller’s Bank Account and submits the statement specified in this section to the competent Land Registry via lawyer countersigned this contract.

 

 

  1. Bearing costs

The costs relating to this Real Estate Sale and Purchase Agreement, the cost of concluding this Agreement, the transfer duty, and registration into the land-register shall be paid by the Buyer.

 

 

Parties are aware that they shall have obligation of paying tax, and duty in connection with the transfer of the title, which shall be state by the competent authorities.

 

9.     Duty allowance

 

Simultaneously with the signing of the present agreement the buyer declares that she would like to take a duty allowance regarding ………….

 

 

10.  Nationality

 

Seller declares that he is an able to act slovakian citizen who’s capability to alienate the real estate is not limited.

 

 

Buyer declares that she is an able to act german citizen who’s capability to purchase the real estate is not limited.

 

11.  Co-operation of the Parties

Parties are bound to cooperate in performing this Sale And Purchase Agreement and to inform each other without any delay about any hindrances or circumstances that are essential with respect to the performance of the Real Estate Purchase Agreement.

 

12.  Notification

Any notices or other communication that shall or may be made under this Agreement  shall be made in writing and they shall be deemed to have been given in respect of this Agreement  if delivered personally, by fax or by registered first class mail to the subscribed addresses in this contract:

 

Notices or mail sent as above shall be deemed to have been received on the 5th (Fifth) day after dispatch or mailing even if the registration slip is returned to the sender marked "did not come to collect", "moved" or "did not collect",

 

 

  1. Authorisation

Parties hereby authorise ……………………………participating in the preparation of the Purchase Agreement, filling the Tax office formal,  to countersign Purchase Agreement and to represent in the course of proceeding on registering rights into the land-registrar.

 

 

 

 

14.Enforcement and amendment of the Agreement

This Agreement shall be enforced by the execution of the Parties and countersignature of the acting advocate. This Agreement shall be modified only in writing. If the parties have to modify this contract because of the claim of the Land Registrarthey have to cooperate.

 

15. Government law

In the cases not, or not fully disposed by this Agreement, the regulations of the Hungarian civil Code are applicable.

 

16. Language

This Agreement was made both in Hungarian and English languages. In case of any discrepancy the terms of Hungarian version shall prevail.

 

Before executing this Sale And Purchase Agreement Parties studied carefully all facts and documents at their disposal, understood the briefing relating to the legal concepts, and being aware of these – as deed of facts – shall execute this Sale And Purchase Agreement. Parties state that their statements in the Sale And Purchase Agreement are according to their will and their final intention.

 

 

Before executing this Sale And Purchase Agreement Parties carefully read over, understood and signed it approvingly.

 

 

 

Budapest  


 

                       Eladó / Seller                                 Vevő/ Buyer

--------------------------------                              ------------------------------

Ellenjegyző ügyvéd / countersigning advocate

--------------------------------------------------

szerződés letöltése